Polityka prywatności i Ogólne Warunki Świadczenia Usług


OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG:POLITYKA PRYWATNOŚCI


Podmiotem odpowiedzialnym za realizowanie niniejszej polityki prywatności serwisu www.5e.solutions (dalej jako: „Polityka”) jest 5E Sukcesje i Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 15, 20-704 Lublin

Definicje

Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

Administrator – 5E Sukcesje i Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 15, 20-704 Lublin.

Serwis – Strona internetowa pod adresem www.5e.solutions.

Użytkownik – Osoba korzystająca z Serwisu lub innych usług wskazanych w Polityce.

Klient – Osoba korzystająca z usług Administratora.

Dane Osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii, przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu.

Przetwarzanie – Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do realizacji Usługi lub korzystania z Serwisu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz w związku ze świadczeniem usług Administrator zbiera dane Użytkowników i Klientów.

 

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników i Klientów w celu:
 • wykonania usług;
 • prowadzenia statystyk korzystania z Serwisu, ulepszania i ułatwiania korzystania z usługii Serwisu oraz zapewniania ich bezpieczeństwa informatycznego;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania złożone za pośrednictwem Serwisu;
 • dochodzenia i egzekucji roszczeń w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi;
 • prowadzenia działań marketingowych;
 • wysłania przypomnienia o terminie płatności wystawionej przez Administratora faktury VAT w formie wiadomości SMS na wskazany numer telefonu komórkowego.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:
  1. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1 ppkt c i e;
  2. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1 ppkt a, b, d i f.

3. Newsletter

Administrator przesyła informacje dotyczące swojej oferty osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych w celu otrzymywania informacji dotyczących oferty Administratora jest dobrowolne. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Administratora drogą e-mailową w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera.

 1. Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook,). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PRZETWARZANIU DANYCH

Dane Osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora; m.in. usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Usłudze lub Serwisie, do analizy ruchu w Serwisie i do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 2. firmom kurierskim i pocztowym;
 3. kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje Dane Osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Dane Osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

PRAWA KONTROLI DANYCH osobowych

Użytkownikom i Klientom zgodnie z przepisami RODO przysługuje:

 1. prawo żądania dostępu do Danych Osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.

W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator może stosownie do potrzeb wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacja o wszelkich zmianach niniejszej Polityki zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu.