preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Zakończenie postępowania o zatwierdzenie układu cz. 2.

Istnieje kilka zdarzeń prawnych, których skutkiem jest zakończenie lub ustanie biegu zainicjowanego już postępowania o zatwierdzenie układu (PZU).

Niemożność zawarcia układu

Każdy dłużnik, z reguły, ma pewną pulę spornych zobowiązań. PZU to postępowanie restrukturyzacyjne, które może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych (zobowiązań spornych dłużnika) uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Ów próg sporności związany jest z tym, że w PZU nie dokonuje się weryfikacji wierzytelności wierzycieli umieszczonych na spisach wierzytelności. W  to miejsce przyjęto założenie, że do 15 % spornych wierzytelności – można prowadzić PZU, powyżej tego progu – nie ma miejsca na PZU, lecz na inne postępowania restrukturyzacyjne, tj. układowe lub sanacyjne.

Powyższe ma następujące skutki – w przypadku stwierdzenia przez nadzorcę układu, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, powinien on zawiadomić dłużnika o niemożności zawarcia układu w PZU. Czynności ta oznacza ustanie biegu PZU.

Odmowa dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego

Formą zakończenia zainicjowanego już PZU jest odmowa dokonania przez nadzorcę układu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Następuje ona – jak już pisaliśmy – w przypadku stwierdzenia, że w ostatnich dziesięciu latach dłużnik prowadził już PZU, w którym obwieszczono o ustaleniu dnia układowego albo w tym czasie umorzono inne postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika.

Jeżeli, pomimo zaskarżenia, sąd podtrzyma taką odmowę nadzorcy, wówczas bieg PZU ustaje.

Uchylenie skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego

Zasadą postępowań restrukturyzacyjnych jest to, że są one szansą dla dłużnika. W związku z tym nie mogą prowadzić do promowania niesolidnych przedsiębiorców. Przypadki, w których postępowanie restrukturyzacyjne szkodzi interesom wierzycieli są eliminowane co do zasady w drodze umorzenia takiego postępowań przez sąd. Prawomocna decyzja sądu w tej mierze oznacza zakończenie postępowania.

W PZU formą ww. kontroli nad zasadnością restrukturyzacji jest uchylenie skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Następuje to na wniosek wierzyciela, samego dłużnika lub nadzorcy układu wówczas, gdy PZU prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli okaże się, że w ostatnich 10 latach dłużnik prowadził już PZU, w którym obwieszczono o ustaleniu dnia układowego albo w tym czasie umorzono inne postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika.

Decyzję (postanowienie) w przedmiocie uchylenia skutków obwieszczenia wydaje sąd, a jeżeli jest to ostatecznie decyzja negatywna dla dłużnika, oznacza ona ustanie biegu PZU.

Wygaśnięcie skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego

Ustanie biegu PZU następuje również wówczas, gdy w terminie czterech miesięcy od dnia obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego dłużnik nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu.

W tym wypadku, odmiennie niż przy uchyleniu skutków obwieszczenia, skutki niweczące PZU następują z mocy samego prawa.

Niemożność zawarcia układu, odmowa dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, uchylenie skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, wygaśnięcie skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego powodują powrót do status quo sprzed zainicjowania PZU.

 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X